| |
Skip to main content

Algemene voorwaarden voor Niwi Marketing

 

 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Niwi Marketing opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Niwi Marketing en de Opdrachtgever.
 • Werkzaamheden: alle door Niwi Marketing ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en diensten.
 1. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Niwi Marketing en de Opdrachtgever. 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Offertes en Overeenkomsten 3.1 Alle offertes van Niwi Marketing zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Niwi Marketing de door de Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging heeft ontvangen en schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Prijzen en Betaling 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4.3 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Niwi Marketing gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst 5.1 Niwi Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Niwi Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Niwi Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Niwi Marketing worden verstrekt.
 5. Wijziging van de Overeenkomst 6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6.2 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Niwi Marketing de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 6. Geheimhouding 7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 7. Aansprakelijkheid 8.1 Niwi Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Niwi Marketing. 8.2 Niwi Marketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Duur en Beëindiging 9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 9.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 9. Toepasselijk recht en Geschillen 10.1 Op alle overeenkomsten tussen Niwi Marketing en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 10.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Niwi Marketing is gevestigd.
 10. Slotbepalingen 11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Niwi Marketing worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na de bekendmaking daarvan aan de Opdrachtgever. 11.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.